Báo cáo thu hoạch

- Tham quan nhà máy sản xuất mỳ tôm - MICOEM

- Báo cáo chương trình tham quan nhà máy chè Vinatea, nhà máy chè Kim Anh.