Quy trình sản xuất mỳ tôm

        Để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình tham quan nhày máy MICOEM, cũng như làm tài liệu chuyên môn sau này, Nhóm Nhà Máy xin gửi các bạn sinh viên bản "Quy trình công nghệ sản xuất Mỳ Tôm".
      

                                   DOWNLOAD:
Comments