Kế hoạch tham quan


KẾ HOẠCH MỚI:

           Địa điểm:      Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh
            Thời gian tham quan:             7h00 ngày 19/12/2014
            Hạn đăng ký:                           Ngày 18/11/2014
            Số lượng:                                20 người
            Phương tiện đi lại:                  Ô-tô
            Kinh phí dự kiến:                    30.000 đ/người