Báo cáo thu hoạch


- Báo cáo chương trình tham quan nhà máy chè Vinatea, nhà máy chè Kim Anh.